ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

Published on September 28th, 2015 | by webmaster thaingo

0

CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ราย

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 40002

โทร

CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น

จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร”

พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ราย

จากที่โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนา้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับ

มูลนิธิมะเร็งท่อนา้ ดี และเทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงาน “โครงการเทศบาลนีมี้รักครัง้ ที่ 2”และ“วาระอีสานต้านภัย

มะเร็งท่อนา้ ดีครัง้ ที่ 27” `ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภายในงานมีการให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนา้ ดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ระบบคอมพิวเตอร์โดยทีม

แพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากหน่วยบริการต่างๆ ที่เป็นภาคีโดยจะมีผู้ที่เข้ารับการตรวจเป็นประชากรในกลุ่ม

เสี่ยงที่ได้รับการคัดเลือกมาจากแต่ละท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนีคื้อ 1) ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 40 ปีบริบูรณ์

ขึน้ ไป 2) ต้องเป็นผู้มีพฤติกรรมการกินที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับมาก่อน และ 3) ผู้ที่เคยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

และรักษาด้วยการกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ (Praziquantel) มาแล้ว นอกจากนัน้ ยังมีการแสดงบนเวทีพร้อมทัง้ การจัด

แสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อนา้ ดี โดยประชาชนที่เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ในวันนีมี้ทัง้ สิน้ 400 คนและผล

จากการตรวจมีผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งท่อนา้ ดีจานวน 7 คน เป็นจานวนร้อยละ 2.5 ของผู้ที่เข้ามารับการตรวจ โดย

เจ้าหน้าที่จะทาการส่งเพื่อตรวจอย่างละเอียด ด้วยเครื่อง CT scan หรือ เครื่อง MRI และ จะทาการรักษาตามสิทธิ์ของ

คนไข้แต่ละราย

ปัจจุบันโรคมะเร็งท่อนา้ ดีเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องเร่งแก้ไขส่วนสาเหตุของ

โรคมะเร็งท่อนา้ ดีเกิดจากการติดโรคพยาธิใบไม้ตับมาอย่างยาวนาน โดยพยาธิใบไม้ตับจะอาศัยอยู่ภายในท่อนา้ ดีทาให้

ท่อนา้ ดีเกิดการอักเสบเรือ้ รังจนเป็นพังผืดรอบท่อนา้ ดีและมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นมะเร็งในที่สุด โดยมีระยะเวลาในการ

ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนา้ ดียาวนานถึง 20 ปี ซงึ่ กลุ่มผู้ป่ วยที่เป็นโรคมะเร็งท่อนา้ ดีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า

40 ปี ขึน้ ไป

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว – หัวหน้าโครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนที่ตก

เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อนา้ ดีจานวน 6,000,000 คน และมีผู้ป่ วยมะเร็งท่อนา้ ดีประมาณ 14,000 คนต่อปี โดยส่วน

ใหญ่เป็นคนอีสานที่มีฐานะยากจน โครงการ CASCAP จึงจัดกิจกรรมอัลตราซาวด์สัญจร เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อ

นา้ ดีในพืน้ ที่ภาคอีสาน และสาหรับการตรวจคัดกรองครัง้ นีพ้ บว่ามีผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อนา้ ดี 7 ราย จาก 400 ราย ซงึ่ นับว่า

เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง

และยังกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบตับและมะเร็งท่อนา้ ดีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิมะเร็งท่อนา้ ดีว่า ต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อให้รู้ถึงอันตรายจาก

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 40002

โทร

โรคมะเร็งท่อนา้ ดี ที่เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยจานวนมากเป็นอันดับหนงึ่ และผู้ที่เป็นโรคนีส้ ่วนมากจะเป็นคน

อีสาน และมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่ วยโรคนีนั้บวันจะทวีความรุนแรงขึน้ เรื่อยๆ ทัง้ ที่โรคนีส้ ามารถรักษาหายได้ถ้าตรวจ

พบก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้น ก็สามารถรักษาโดยการผ่าตัดก่อนที่มะเร็งจะลุกลาม และทาให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวขึน้

ท้งั นี้การท่คี นอีสานมีอัตราการตายจากโรคมะเร็งท่อน้าดีเยอะท่สี ุดในประเทศไทยเนื่องจาก

วัฒนธรรมการกินอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ของคนอีสานเป็นสาเหตุของการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ อันเกิดจาก

การกินปลาน้า จืดมีเกล็ดสีขาว เช่น ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากระสูบ หรือปลาชนิดอื่นๆ ในวงศ์ปลา

ตะเพียน ท่เี ป็ นพาหะของพยาธิใบไม้ตับนั้นเอง แต่โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการตรวจพบได้

เร็วและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

จากการสอบถามชาวบ้านท่เี ข้าร่วมกิจกรรมทา ให้ทราบว่า ชาวบ้านท่วั ไปไม่รู้จักโรคมะเร็งท่อน้าดีและ

เข้าใจว่ามะเร็งท่อน้า ดีคือมะเร็งตับ ซ่งึ เป็ นความเข้าใจผิด แต่เมื่อเข้าร่วมนิทรรศการนี้ทา ให้รู้จักมะเร็งท่อ

น้าดีมากขึน้ โดยส่วนใหญ่ที่สอบถามจากชาวบ้านที่ได้รับการตรวจรู้สึกดีกับกิจกรรมนี้ และทา ให้ตนเองรู้สึกใส่

ใจกับสุขภาพมากขึน้ หลายคนภายหลังจากการตรวจพบพังผืดรอบท่อน้า ดีซ่งึ จะเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็งท่อ

น้า ดี ก็จะกลับไปรักษาสุขภาพให้มากขึน้ งดพฤติกรรมเสี่ยงตามท่เี จ้าหน้าท่แี นะนา พร้อมท่จี ะกลับไปให้

คา แนะนากับครอบครัว ลูกหลาน ในการป้ องกันมะเร็งท่อน้า ดี และจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป

รวมถึงต้องการให้เกิดกิจกรรมออกตรวจของทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่งึ สอดคล้องกับโครงการ CASCAP

ท่มี ุ่งเป้ าจัดกิจกรรมอัลตราซาวด์สัญจร ให้ครอบคลุมพนื้ ท่ภี าคอีสานอย่างต่อเนื่อง โดยในทุกสัปดาห์ทาง

โครงการจะเดินทางไปตามอา เภอต่างๆ เพ่อื ออกตรวจให้ชาวบ้านโดยการจัดกจิ กรรมอัลตราซาวด์สัญจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ คุณวีราภรณ์ โทร: 086-080-3030 Email: tiktee@gmail.com

Views All Time
Views All Time
163
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑