Browsing the "เหมืองตะกั่วคลิตี้" Tag

วงเสวนาเพื่อหาทางออก ของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ชุด 4

December 19th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: บ้านคลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


วงเสวนาเพื่อหาทางออก ของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ชุด 1

December 13th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: บ้่านคลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีBack to Top ↑