ข่าวเด่น

Published on October 8th, 2017 | by webmaster thaingo

0

ประชาคมเอา/ไม่เอาเหมืองถ่านหิน

 

 

๗ ปีกว่าแล้วที่พี่น้องชาวบ้านบ้านแหงเหนือ หมู่ที่ ๑ และ ๗  และบ้านแหงใต้ หมู่ ๒  ต.บ้านแหง  อ.งาว  จ.ลำปาง  ได้ร่วมกันต่อสู้กับการเข้ามารุกรานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน  สุดท้ายบริษัท เขียวเหลือง จำกัด ก็ได้ประทานบัตรไป ๑ แปลง ๒๐๐ กว่าไร่  จากทั้งหมด ๕ แปลง ๑,๐๐๐ กว่าไร่

 

บริษัทฯจึงยังไม่ยอมหยุดอยู่เพียงเท่านี้  ยังคงรุกรานอย่างต่อเนื่องเพราะต้องการให้ได้ประทานบัตรอีก ๔ แปลงที่เหลือให้จงได้

 

วันนี้  ชาวบ้านจึงขอใช้สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ  ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  เช่น  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฎิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม  หรือย่ำยีศักดิ์ศรี  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  หรือ SDGs  จัดเวทีประชาคมขึ้นมาเพื่อขอมติ ๔ เรื่อง  ดังนี้

 

๑. เห็นด้วย  หรือ  ไม่เห็นด้วย  ที่จะให้ยกเลิกเพิกถอนผลของการทำประชาคม  รวมถึงบันทึกประชาคมขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓  ที่บริษัทฯนำไปใช้ดำเนินการขอประทานบัตร  จนได้มาซึ่งประทานบัตรแปลงที่ ๓๐๔๘๕/๑๖๑๓๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

๒. เห็นด้วย  หรือ  ไม่เห็นด้วย  ที่จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการขอประทานบัตรตามคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด  แปลงที่  ๔/๒๕๕๓,  ๕/๒๕๕๓,  ๗/๒๕๕๓  และ ๘/๒๕๕๓  รวมถึงคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินหรือแร่ชนิดอื่น ๆ ของเอกชนรายอื่นด้วย

 

๓. เห็นด้วย  หรือ  ไม่เห็นด้วย  ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ  และตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องฉบับต่าง ๆ  และพื้นที่ ส.ป.ก.  ในเขตที่อยู่ในความดูแล  รับผิดชอบและทำนุบำรุงรักษาของหมู่บ้านแหงเหนือ  หมู่ที่ ๑ และ ๗  เพื่อสำรวจและทำเหมืองแร่

 

๔. เห็นด้วย  หรือ  ไม่เห็นด้วย  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อสงวนรักษาและใช้ประโยชน์พื้นท่ี่ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ  และตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องฉบับต่าง ๆ  และพื้นที่ ส.ป.ก.  ที่ปรากฎอยู่ในคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด  แปลงที่  ๔/๒๕๕๓,  ๕/๒๕๕๓,  ๗/๒๕๕๓  และ ๘/๒๕๕๓  ให้เป็นป่าชุมชนและป่าใช้สอยของราษฎรบ้านแหงเหนือทั้ง ๒ หมู่บ้าน  รวมถึงราษฎรจากหมู่บ้านอื่น ๆ ด้วยในละแวกใกล้เคียงกัน

 

ผลประชาคมเป็นประการใด  ร่วมติดตามได้ที่ช่องทางเพจ Lampangming

 

ภาพบรรยากาศในงาน  ที่โรงเรียนบ้านแหงเหนือ  ผู้คนเริ่มทยอยลงทะเบียนและเข้าร่วมเวที  เวทีประชาคมจะเริ่มที่เวลา ๙ โมงเช้า

Views All Time
Views All Time
118
Views Today
Views Today
3


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑