ข่าวเด่น

Published on October 8th, 2017 | by webmaster thaingo

0

เครือข่ายสกต.จะเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีนักต่อสู้ในพื้นที่ถูกข่มขู่คุกคาม

วันพรุ่งนี้ (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560) ตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวกรณีที่ ตัวแทนจากชุมชนก้าวใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในกรณีการข่มขู่และคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ชุมชนก้าวใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ พร้อมติดตามผลการยื่นหนังสือจากทาง คุณวัส ติงสมิตร  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 งานโครงการสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ทั้งระบบ ”  ณ. โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตัวแทนชุมชนก้าวใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้ไปยื่นหนังสือถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ยับยั้งและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจาการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของรัฐ ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าปรับแผนผังใหม่เป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรและวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างรุนแรง

ชุมชนก้าวใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จำนวน   124  ครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้ารังวัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทำแผนผังถนนใหม่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2552 นั้นทางชุมชนก้าวใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ นั้นได้มีการประสานงานทางนโยบายร่วมกับรัฐบาล จนได้รับการผ่อนผัน อนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินตามวิถีชีวิตปกติในระหว่างรอการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยในขณะเดียวกันชุมชนก้าวใหม่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองให้เป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินงานโฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ด้วย

แต่ในขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการดำเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อต้องการที่จะบุกเบิกพื้นที่สร้างถนนซอยสายใหม่ทั้งหมด 27 ซอย กว้าง 6 เมตรรวมความยาวประมาณ 16,000 เมตร ซึ่งได้ไปทับซ้อนทำลายแปลงเกษตรที่เกษตรกรได้ปลูกสร้างพืชผลต่างๆและได้รับผลผลิตแล้ว ทำให้เกิดการสูญเสียผลผลิต ทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารและพื้นที่ทางการเกษตร เพราะการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในปัจจุบัน และจัดทำแผนผังใหม่  โดยไม่มีความจำเป็น โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

การวางแผนผังถนนใหม่ การตัดซอยใหม่ ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว จะต้องถูกทำลายพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชยืนต้นที่ปลูกสร้างมานาน และเริ่มได้รับผลผลิต มาประมาณ 3 ปี ส่งผลกระทบให้สูญเสียรายได้ทั้งหมดที่เคยได้รับจากการขายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ

เกษตรกรรายย่อย ที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของ ส.ป.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะต้องกลายเป็นแรงงานไร้ที่ดิน ไม่อาจเข้าถึงที่ดินที่จะใช้ทำการเกษตร ต้องกลับไปเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป เหมือนที่เคยเป็นมาแล้ว ก่อนเข้ามาอยู่อาศัย ในที่ดินแปลงนี้  จากชีวิตที่เริ่มมีความมั่นคง ต้องย้อนกลับไปสู่ความไม่มั่นคงอีกครั้ง

ถ้าหากมีการทำถนนตามผังใหม่ จะถูกไถดันทำลายต้นไม้ ผลอาสินเสียหายหมดแล้วโดยที่ไม่มีหลักประกันว่าระหว่างที่ต้องใช้เวลา  ในการปลูกสร้างพืชผลขึ้นมาใหม่ จะหาเงินที่ไหนมาลงทุน จะหาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารและใช้จ่ายในครอบครัว ผลกระทบที่จะตามมา เกษตรกรเหล่านี้ จะต้องดิ้นรนหาเงินและอาจ ละทิ้งที่ดินไปทำงานรับจ้าง หรือขายที่ดินแม้กฎหมายจะห้ามซื้อขายก็ตามเพื่อความอยู่รอด

อีกทั่งที่ผ่านมา ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ก็ได้รับการข่มขู่ คุกคามจากกลุ่มอิทธิพลที่ในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสร้างความหวาดกลัว และกังวลใจ ให้กับ สมาชิกชุมชนก้าวใหม่ที่มีการเรียกร้องในเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมาก ซึ่งจากวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลไทยได้ต้องเข้าร่วมรายงานสถานการณ์ของผู้หญิงในประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และใน 21 กรกฎาคม 2560 ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ได้แสดงความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งในเรื่องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ทำงานรณรงค์โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในที่ดิน การปกป้องสิ่งแวดล้อม สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิของคนชนบท เลสเบียน ไบเซ็กชัล หญิงข้ามเพศ และหญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องตกเป็นเป้าหมายการฟ้องร้องดำเนินคดี การคุกคาม การใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ที่เป็นผลจากการทำงานของพวกเธอโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรธุรกิจ

โดยได้มีข้อเสนอแนะมาในข้อที่ 31. โดยทางคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้

  1. a) เลือกใช้มาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและให้นำไปปฏิบัติโดยไม่ชักช้า ในการคุ้มครองหญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อทำให้พวกเธอสามารถทำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเสรี ปราศจากความหวาดกลัวหรือถูกคุกคามด้วยการฟ้องร้องคดี การคุกคาม ความรุนแรงหรือการข่มขู่ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของสำนักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม โดยการปรึกษาหารือกับหญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
  2. b) สืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินคดีและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างเหมาะสมทุกกรณีที่มีการคุกคาม การใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และให้มีการเยียวยาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงด้วย

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชน ที่มีความสนใจเข้าติดตามการยื่นหนังสือของสมาชิกชุมชนก้าวใหม่ สหพันธ์เกษตกรภาคใต้ ได้ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธีรเนตร ไชยสุวรรณ โทร 0985524303  

Views All Time
Views All Time
75
Views Today
Views Today
2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑