ข่าวประชาสัมพันธ์

Published on September 18th, 2017 | by webmaster thaingo

0

 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่”

๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

 

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่” ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักการศึกษา นักวิจัย ผู้ทำงานด้านนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ในการนี้ คณะฯ ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้  ขอความกรุณาตอบรับและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณอาทิตา  อุตระวณิชย์ โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๒๒๕๖๖๓ หรืออีเมล atita.u@gmail.com

thaingo190960-4

Views All Time
Views All Time
61
Views Today
Views Today
2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑