ข่าวรายวัน no image

Published on August 10th, 2017 | by webmaster thaingo

0

แถลงการณ์โดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยที่ 67

 

ถึงคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ผู้พูดคนที่ 1 นส.อัมพร หมาดเด็น ผู้พูดคนที่ 2 นส.กัลยา จุฬารัฐกร

กราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสเราได้กล่าวกับคณะกรรมการฯ ในนามขององค์กรภาคประชาสังคมที่อยู่ ณ ที่นี้ เป็นเวลากว่า 32 ปี นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตั้งแต่เวลานั้น เรามีรัฐบาล 14 รัฐบาล ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและจากการแต่งตั้งตัวเอง แต่ความคืบหน้าในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงก็ยังล่าช้าอยู่มาก ดังนั้นพวกเราอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อแจงภาพรวมของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและนำเสนอประเด็นเร่งด่วนของเรา

ภาพรวม

แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560  และกฎหมายอื่นที่มีอยู่อาจเขียนไว้เพื่อจะให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมของผู้หญิง แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญต่างๆ ตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี 2557 การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของผู้หญิงก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นเนื่องจากการจำกัดสิทธิเสรีภาพและการเลือกปฏิบัติที่มีมากขึ้น เรามีความกังวลโดยเฉพาะคือสถานการณ์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผโดยเฉพาะผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิชุมชนของตนเองในเรื่องที่ดินและทรัพยากร ผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธรุนแรง ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศ แรงงานข้ามชาติหญิง   พนักงานบริการ  ผู้หญิงในเรือนจำ ผู้หญิงพิการ และผู้หญิงที่ระบุว่าเป็น LBTI

 รัฐบาลไทยได้เสนอนโยบายและโครงการที่มุ่งพัฒนาการพัฒนาสตรีอย่างพระราชบัญญัติความเสมอภาคทางเพศ (พ.ศ. 2558) อย่างไรก็ตามหลายนโยบายเหล่านี้ถูกลดหย่อนและถูกบดบังด้วยการใช้กฎหมายพิเศษ เช่นกฎอัยการศึก   มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว  และคำสั่งและประกาศคสช.  ที่ขัดขวางสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิง

ในประเทศไทย ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลหลักในเรื่องที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญ 2016 มาตรา 77 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามผู้หญิงยังไม่ได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับแผนแม่บทป่าไม้ปี 2559 และคำสั่งคสช. ที่  64 และ 66/2557; หรือพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ 2559 การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติและเขตมรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศมีผลกระทบร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ของชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีบทบาทเป็นแม่ อีกทั้งยังขาดการยอมรับจากรัฐบาลไทยในเรื่องของความเป็นชนพื้นเมืองและการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยรัฐและผู้ที่มีส่วนได้เสียตที่ไม่ใช่รัฐ

สภาวะแวดล้อมปัจจุบันขัดขวางการเข้าถึงความยุติธรรมและเสรีภาพที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังละเมิดพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

 

กลไกระดับชาติเรื่องผู้หญิง

เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายเรื่องสิทธิสตรีและยุติปัญหาการเลือกปฏิบัติ เราจำเป็นต้องมีกลไกระดับชาติที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ก่อนหน้านี้คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบได้ตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายสำนักงานคณะกรรมการกิจการผู้หญิงแห่งชาติออกจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจเป็นการลดอำนาจของกลไกระดับชาติ และเราก็ยังไม่เห็นว่าประเทศไทยได้คำนึงถึงข้อกังวลของคณะกรรมการฯ ข้อนี้

 

ในปีพ. ศ. 2556 รัฐบาลไทยได้ปรับปรุงกลไกระดับชาติและมอบความรับผิดชอบให้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่นั้นมาภาคประชาสังคมได้แสดงความกังวลอย่างมากต่อเรื่องของความสามารถและการปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีฯ และในปี 2015 รัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณเป็นสองเท่าและเพิ่มพนักงานจากประมาณ 250 คน ถึง 700 คน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการบูรณาการเพศสภาพ

 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศนั้น ผู้หญิงไทยไม่สามารถเข้าถึงได้และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการกองทุน เนื่องจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขาดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงส่งผลให้การบูรณาการเพศสภาพอ่อนแอนลงและทำให้ผู้หญิงมีสถานะคนไร้ตัวตน

 

การเข้าถึงความยุติธรรม

กลไกระดับชาติที่อ่อนแอทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากขึ้นและสร้างอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม ปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันคือนโยบายที่เพิ่มความรุนแรงต่อผู้หญิงทั้งทางตรงและทางอ้อม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (2007) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าได้จัดลำดับความสำคัญของการใช้การไกล่เกลี่ยในการเผชิญกับความรุนแรงต่อผู้หญิง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างครอบครัวให้เป็นสถาบัน แต่การปกป้องครอบครัวเชิงสถาบันมักก่อความขัดแย้งโดยตรงต่อการคุ้มครองสมาชิกครอบครัวทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิง  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสำคัญและมีเจตนาที่จะให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ในการจะเข้าไปแทรกแซงชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการไกล่เกลี่ย

 

ระบบยุติธรรมสำหรับผู้หญิงมลายูมุสลิมมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการใช้หลักระบบยุติธรรมพหุลักษณ์ทางกฎหมายและระบบความยุติธรรมทางวัฒนธรรมทำให้ขาดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในการเข้าถึงความยุติธรรม ที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดก ระบบยุติธรรมทางแพ่งในปัจจุบันใช้กระบวนพิจารณาโดยองค์คณะผู้พิพากษาโดยรับฟังความเห็นจากดาโต๊ะยุติธรรมซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติต้องเป็นผู้รู้ศาสนาเพศชายเท่านั้น                ในระดับจังหวัดคณะกรรมการอิสลามจังหวัดมีส่วนกำหนดระบบกฎหมายจารีตประเพณีทางการซึ่งได้รับการจัดการโดยผู้นำชุมชนที่เป็นชาย   ผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่ที่มักถูกเลือกปฏิบัติในทางนิตินัยและพฤตินัยส่งผลต่อสิทธิเท่าเทียมกันและความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการแต่งงาน การหย่าร้าง; และความรุนแรงต่อผู้หญิง รัฐบาลไม่ได้พยายามที่จะปฏิรูปและทบทวนเนื้อหาแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้พิพากษาในท้องถิ่นรวมทั้งนักวิชาการเกี่ยวกับการไม่ปฎิรูปกฎหมายอิสลาม  ครอบครัวและมรดกที่กำลังถูกปฏิรูปในประเทศมุสลิมอื่นๆ

 

พนักงานบริการผหญิงซึ่งรวมถึงผพนักงานบริการหญิงข้ามเพศที่ทำงานบริการมักมีประสบการณ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเช่นการบุกทลายการควบคุมตัว การล่อซื้อ โดยเฉพาะซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 การล่อซื้อและการบุกจับเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์กว่า 19 เหตุการณ์ ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่า200 คน

 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้ที่เรียกร้องสิทธิชุมชนของตนเองในเรื่องที่ดินและทรัพยากร ถูกจับกุม ถูกฟ้องร้องคดี ถูกการกระทำที่เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังและความรุนแรง เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อผู้หญิงบ่อยกว่าผู้ชายที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ผู้หญิงพิการและผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธ์ยังขาดซึ่งกลไกลและกระบวนการที่รับรองการเข้าถึงความยุติธรรมของพวกเธอ การเหมารวมและการสร้างภาพพจน์ในแง่ลบต่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธ์นำไปสู่การลงโทษและการกล่าวหาพวกเธอในอาชญากรรมบางประเภทเช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการบุกรุกที่ดิน รวมทั้งการไม่ยอมรับซึ่งภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างจากระบบยุติธรรมปกติ การเลือกปฏิบัติซ้ำซ้อนส่งผลให้จำนวนของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธ์ถูกควบคุมตัว ถูกตัดสินลงโทษโดยไม่มีการชดเชยเยียวยามากขึ้น และยังมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธ์เรื่องสิทธิการจ้างงานของพวกเธอ

 

แรงงานข้ามชาติผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงาน การเข้าถึงระบบสาธารณสุขและโอกาสในการได้รับจดทะเบียนการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศง 2560 เพิ่มบทลงโทษของการจ้างงานของผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ความหวาดกลัวเกิดขึ้นจากการที่มีการเลิกจ้างแรงงานข้ามชาติ มีการรายงานว่าผู้หญิงแรงานข้ามชาติมักเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างเป็นคนแรก ดังนั้นเราคาดการว่าผู้หญิงจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

เรามีความกังวลอย่างมากว่ารัฐใช้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติในการควบคุมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผู้หญิงและผู้คนในสังคม ประกอบกับวัฒนธรรมไม่นำคนผิดมาลงโทษที่มีอยู่แล้วและระบบที่สนับสนุนให้มีการทุจริตคอรับชั่น โดยวิธีการเหล่านี้นำไปสูการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีอยู่เดิมให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ฝัและงรากลึกอยู่ในสังคมไทย

 

ขอบคุณค่ะ

 

เครือข่ายสตรีเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ

มูลนิธิผู้หญิง(FFW)

เครือข่ายสตรีไทยพื้นเมือง (IWNT)

องค์กรชาวพื้นเมืองในเอเชีย (AIPP)

มูลนิธิ Empower

โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่ลนัล

สหพันธ์เกษตกรภาคใต้ (SPFT)

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต่อต้านเหมืองทองคำ จังหวัดเลย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

Views All Time
Views All Time
80
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑