ข่าวเด่น

Published on June 26th, 2017 | by webmaster thaingo

0

แถลงการณ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรือง คัดค้านคำสั่งคสช.ที่ 30/2560

แถลงการณ์

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เรือง คัดค้านคำสั่งคสช.ที่ 30/2560กรณีปลดล็อครถไฟความเร็วสูงไทย-จีนทำให้ไทยสูญเสียบูรณภาพแห่งอธิปไตยของชาติ ขัดต่อรธน.2560 มาตรา 52

………………………………

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงชาวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานั้น การออกคำสั่งดังกล่าว มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 52 โดยชัดแจ้งเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีอธิปไตย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และอาจเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้เนื่องจากในคำสั่ง คสช.ที่30/2560 กำหนดให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิศวกรและสถาปนิกของจีน ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติวิศวกร 2542 และพระราชบัญญัติสถาปนิก 2543 ซึ่งหากบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโครงการฯหรือกับสภาพแวดล้อมและคนไทย จะไม่สามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายไทยหรือขึ้นต่อศาลไทยได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยกเว้นการนำกฎหมายของไทยมาใช้ปฏิบัติบังคับกับโครงการฯอีกกว่า 7 ฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยความผอดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯลฯ จะทำให้โครงการฯและบุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิศวกรและสถาปนิกของจีน มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยของคนไทยโดยชัดแจ้ง

อีกทั้งคำสั่งดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาล (มาตรา 75 ) ขัดต่อวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา 62, 76) และเป็นการเลือกปฏิบัติ (มาตรา 27) ที่กำหนดให้มีการใช้อำนาจการกำหนดราคากลางได้ตามอำเภอใจโดยการใช้อำนาจการยกเว้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 107/3 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2554

 

นอกจากนั้น หากโครงการดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติและลงนามในสัญญากันระหว่างไทย-จีน  รัฐบาลจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะเข้าข่ายขัดต่อาตรา 178 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ทันที

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไม่อาจปล่อยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจไปโดยไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ต่อไปได้ จึงจะนำความดังกล่าวไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อวินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ? ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

 

ประกาศมา ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

นายศรีสุวรรณ  จรรยา

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

Views All Time
Views All Time
66
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑