ข่าวรายวัน no image

Published on June 26th, 2017 | by webmaster thaingo

0

คดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น นัดฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

นัดฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยชีวมวล ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ คนฮักท้องถิ่นคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานกระแสไฟฟ้าด้วยชีวมวล ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย คดีหมายเลขดำที่ 146/2554 และ คดีหมายเลขแดงที่ 278/2556

 

คดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลริมกก ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 รายเป็นผู้ฟ้องคดี พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนการฟ้องคดีกว่า 1,000 รายชื่อ รวมตัวกันยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองเชียงใหม่เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม 2554 เพื่อให้ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่บริษัทพลังงานสะอาดดี 2 จำกัด เนื่องจากกระบวนการออกใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วยพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของจังหวัดเชียงรายขัดกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และอาจมีผลกระทบกับแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยร่างกายจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุดิบ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบจากอำเภออื่นๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โบราณสถานพระเจ้ากือนา  วัดพระโบราณ และวนอุทยานประวัติศาสตร์เวียงเชียงรุ้ง

 

ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เลขที่ (สรข.5) 02-119/2553 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ออกให้บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) โดยให้มีผลนับแต่วันออกใบอนุญาตดังกล่าว และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

 

หลังมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่

 

คดีนี้มีประเด็นสำคัญ เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านโดยการใช้สิทธิชุมชนเข้าต่อสู้กับเอกชนและรัฐ ที่ใช้กฎหมายในทางมิชอบออกใบอนุญาตให้สร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่อาจกระทบกับประชาชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ซึ่งประชาชนควรมีสิทธิที่จะตรวจสอบและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย และชุมชนของตนเอง ดังนั้น คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้จึงมีความสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานเรื่องสิทธิชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 02-275 3954

 

Views All Time
Views All Time
56
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑