Browsing the "รายงานพิเศษ" Category

ปีใหม่อิสลามกับสากลต่างกันตรงไหน และชายแดนใต้มีวัฒนธรรมอย่างไร

October 15th, 2015 | by webmaster thaingo

  โดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk http://www.oknation.net/blog/shukur ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน   เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยมีการแบ่งช่วงเวลาและนับศักราชโดยใช้พื้นฐานจากความเชื่อตามแนวพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ และเบื้องหลังด้านรูปแบบการปกครอง ได้แก่ 1) พ.ศ.หรือ พุทธศักราช เป็นการนับศักราชแบบตะวันออกที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เป็น


การเมืองเรื่องแร่…มติเพื่อเหมือง?

October 8th, 2015 | by webmaster thaingo

    รายงานชุด เพื่อทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากมติคณะรัฐมนตรีในช่วงระหว่างปี 2500 – ปัจจุบัน: ประเด็นทรัพยากรแร่ แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา   28 ตุลาคม 2512-16 มิถุนายน 2558คณะรัฐมนตรีมีมิติเกี่ยวกับเหมืองแร่ประมาณ 811


ฮาลาลกับการศึกษา

October 8th, 2015 | by webmaster thaingo

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)[1] บทนำ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามูฮัมมัด  ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน ฮาลาลมีความสำคัญมากต่อศาสนบัญญัติในอิสลามเพราะไม่ว่าจะบริโภคหรือการทำธุรกรรม  ความสำคัญดังกล่าวมีต่อตนเองและสังคมมุสลิม หากผลิตภันต์หรือการบริการใดได้รับการรับรองฮาลาลก็จะสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นสถาบันที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและความตระหนักคือสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น ความหมายฮาลาล หลายคน หรือคนไทยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า ฮาลาล คือ อะไร เพราะ คำว่า ฮาลาลไม่มีในภาษาไทย หลายท่านจึงอยากทราบ


ความเห็นทางกฎหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

September 7th, 2015 | by webmaster thaingo

ตอนที่ 3 ร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย   ประการที่ 3 ร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย   อุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยวางอยู่บนหลักการที่ว่าอำนาจรัฐทั้งหมดมาจากประชาชน ความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมทางการปกครองของประชาชน  ดังนั้น องค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญจะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนทั้งหมดผ่านการได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนของประชาชน  เพื่อให้การบริหารประเทศ ออกกฎหมายและการตัดสินคดีความเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน   ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับมุ่งจำกัดการมีส่วนร่วมทางการปกครองของประชาชนและไม่ไว้วางใจต่อการตัดสินใจของประชาชน ผ่านกระบวนการสามขั้นตอน โดยในขั้นแรก ร่างรัฐธรรมนูญออกแบบระบบทางการเมืองทำให้ผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง อันได้


ความเห็นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

September 3rd, 2015 | by webmaster thaingo

ตอนที่ 1ที่มาและขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญ เกริ่นนำ ปัจจุบันความเคลื่อนไหวของร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรดำเนินถึงขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้งฉบับเสร็จสิ้นแล้วและนำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นและขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อไป  ณ ช่วงเวลานี้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญได้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งแรก  โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีความเห็นต่อความไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตยและความบกพร่องทางเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 4 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1  ที่มาและขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนคือฐานความชอบธรรมของการใช้อำนาจรัฐและเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญที่จะถูกร่างและประกาศใช้เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานในการปกครองประเทศจะต้องได้รับการเห็นชอบจากประชาชนและองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐปกครองหรือทำการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจรัฐไม่ว่าทางตรง คือได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชน หรือทางอ้อม


แอมเนสตี้ฯ ออกปฏิบัติการด่วนเรียกร้องไทยปล่อย 14 นศ. ระบุทั้งหมดเป็นนักโทษทางความคิด

July 2nd, 2015 | by admin

สำนักงานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกปฏิบัติการด่วนเรียกร้องสมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายถึงนายก รัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย เรียกร้องทางการให้ปล่อยตัวนักศึกษาโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้ยกเลิกข้อหาต่อนักศึกษาทั้งหมด โดยระบุว่านักศึกษาทั้ง 14 คน เป็นนักโทษทางความคิดที่ถูกจับกุมและตั้งข้อหาเพียงเพราะใช้สิทธิมนุษยชนของ ตนในการชุมนุมอย่างสงบ ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวจะมีไปถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 //// ปฏิบัติการด่วน นักศึกษาถูกดำเนินคดีจากการประท้วงอย่างสงบ นักศึกษา 16 คนถูกดำเนินคดีเนื่องจากชุมนุมประท้วงอย่างสงบ และอาจได้รับโทษจำคุกจากการพิจารณาคดีในศาลทหาร


ยกเลิกการออกหมายจับนักศึกษา ยุติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร การแสดงออกทางความคิดเห็นโดยสงบและปราศจากความรุนแรงไม่ใช่ อาญชกรรม

June 25th, 2015 | by admin

ยกเลิกการออกหมายจับนักศึกษา ยุติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร การแสดงออกทางความคิดเห็นโดยสงบและปราศจากความรุนแรงไม่ใช่ อาญชกรรม กิจกรรม นักศึกษาในการแสดงออกทางความคิดเห็นโดยสงบและปราศจากความรุนแรงไม่ใช่อา ชญกรรม นักศึกษามิใช่อาชญกรของรัฐ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีนักศึกษาทั้งกลุ่มที่แสดงออกทางสัญลักษณ์ด้วยกิจกรรม “เวลา” ที่หอศิลปกรุงเทพฯ และการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์จังหวัดขอนแก่น รัฐมีความพยายามที่จะยุติบทบาทของนักศึกษาด้วยการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง ทหารตำรวจจับกุมนักศึกษาทั้งที่กรุงเทพและที่ขอนแก่น ที่ผ่านมารัฐติดตามนักศึกษามาโดยตลอดโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาดาวดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ยูเอ็นแนะให้ไทยหยุดตัดไม้ยาง และแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของประชาชน

June 10th, 2015 | by admin

ยูเอ็นแนะให้ไทยหยุดตัดไม้ยางและแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของประชาชน อย่างเป็นมีประสิทธิผล และคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งด้านสิทธิในที่ดิน การศึกษา และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน  2558 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทบทวนรายงานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ ไทยจำนวนกว่า 20 คนที่เดินทางมาร่วมเวทีในวันที่


ค้านนายกรัฐมนตรี “อยู่ต่อ” อย่าเดินรอยตาม “เสียสัตย์เพื่อชาติ”เดี๋ยวจบไม่สวย

June 10th, 2015 | by admin

แถลงการณ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ค้านนายกรัฐมนตรี “อยู่ต่อ” อย่าเดินรอยตาม “เสียสัตย์เพื่อชาติ”เดี๋ยวจบไม่สวย …………………. ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลว่า “ถ้าทุกคนอยากให้ผมอยู่ ผมก็อยู่” โดยแสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ในอำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมต่อไปอีก 2 ปีนั้น ถือว่าเป็นการตระบัดสัตย์โดยชัดแจ้ง เพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เคยให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่า “ไม่อยู่


ประเทศไทย: หนึ่งปีผ่านไป การปราบปรามแบบ “ชั่วคราว” กลายเป็นถาวร

June 10th, 2015 | by admin

ในโอกาสครบรอบปีการยึดอำนาจของทหารโดยการทำรัฐประหาร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องอีกครั้งให้ทางการไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่กดขี่ รวมทั้งการปฏิบัติที่ละเมิดพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย ทางการควรรื้อฟื้นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และยุติการลอยนวลพ้นผิดกับผู้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ว่าทางการไทยเสนอกรอบเวลาที่จะมุ่งไปสู่การเลือกตั้ง และล่าสุดบอกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเร็วสุดในเดือนสิงหาคม 2559 แต่ไม่มีการส่งสัญญาณใด ๆ ว่าจะยกเลิกมาตรการจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพและการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่าง สงบ รวมทั้งสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองด้วย พร้อมๆ กับการยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อเดือนเมษายน 2558 ในทุกพื้นที่ของประเทศยกเว้นพื้นที่ซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่แล้วBack to Top ↑